Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Podmínky registrace
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
5. Práva a povinnosti prodávajícího
6. Práva a povinnosti kupujícího
7. Ceny zboží
8. Termíny dodání
9. Dodání zboží - způsob dopravy
10. Ceny přepravy zboží
11. Způsoby platby
12. Práva z vadného plnění
13. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.DesignDiscount.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost STARCON design, s.r.o. se sídlem Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, IČ: 27865282, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 122643 (dále jen prodávající), a jinou právnickou osobou či fyzickou osobou-podnikatelm (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jiné smluvní vztahy a obchodní podmínky prodávající neakceptuje.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

1.4. Všechny nabídky na DesignDiscount.cz jsou určeny výhradně pro registrované zákazníky - podnikatele (právnické a fyzické osoby). Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a bez DPH v zákonné výši a jsou konečné.

2. Podmínky registrace

2.1. Zákazníkem DesignDiscount.cz se mohou stát výhradně podnikatelé, jako jsou obchodní společnosti, živnostníci nebo orgány státní správy, neziskové organizace, školy, nemocnice apod.

2.2. Nový zákazník požádá o registraci úplným a pravdivým vyplněním a odesláním registračního formuláře přímo na DesignDiscount.cz. Všechny žádosti o registraci prodávající posoudí z hlediska správnosti a úplnosti a jejich souladu se zákonem o živnostenském podnikání nebo jiným zákonným oprávněním, na jehož základě nový zákazník provozuje podnikatelskou činnost. Prodávající si vyhrazuje právo žadatele o registraci kontaktovat a vyžádat si předložení dokumentů prokazujících správnost uvedených údajů.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo žádost o registraci odmítnout a neudělit souhlas k nákupům na DesignDiscount.cz. V případě, že prodávající novému zákazníkovi (dále jen kupující) udělí souhlas k nákupu, bude o tom kupující informován e-mailem. Okamžikem přijetí informačního e-mailu o schválení registrace je kupující oprávněn uskutečňovat nákupy na DesignDiscount.cz.

2.4. Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto informace nejsou poskytovány třetí straně. Kupující může písemně požádat o odstranění osobních údajů z databáze společnosti.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit výhradně na základě dohody smluvních stran nebo na základně zákonných důvodů.

3.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při chybném uvedení telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy nebo neúplně dodací adresy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

4.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením v čl. 4.2. Obchodních podmínek.

4.2. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím

4.2.1. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, vyplní formulář VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

4.2.2. Kupující na vlastní náklady doručí zboží do skladu prodávajícího na adrese Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 v termínu, na kterém se kupující s prodávajícím předem dohodli, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

4.2.3. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na uvedené číslo účtu, a to nejpozději do 10 dní od obdržení vráceného zboží - vrácená částka kupní ceny však bude ponížena o 15% z její výše za účelem částečného pokrytí nákladů prodávajícího spojených s administrativou a zpětnou manipulací se zbožím; prodávající je oprávněn tuto částku odečíst bez dalšího jednostranně, kupující s tímto výslovně souhlasí a uvádí, že tento postup nepovažuje za bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího.

4.2.4. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní (nedílnou součástí výrobku je i jeho obal), poškozené nebo ponese známky užívání či opotřebení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 4.2.3.

V případě, že kupující společně se zbožím obdržel od prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit také poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující uplatnil na další objednávku, uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnoty poukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a  to nad rámec srážky specifikované v čl. 4.2.3. a 4.2.4.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, připravit zboží k osobnímu odběru nebo dodat zboží na doručovací adresu uvedenou kupujícím v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky nebo při potvrzení o přijetí platby. Při převzetí zboží nebo v den odeslání zboží, v případě zaslání zboží na doručovací adresu kupujícího, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a/nebo zaplatit celou kupní cenu. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy může dojít v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že taková situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. Práva a povinnosti kupujícího

6.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon.

6.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

6.3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4. Obchodních podmínek.

6.4. Kupující je povinen užívat zakoupené zboží pouze ke sjednanému účelu, jinak prodávající neodpovídá za vzniklé vady a poškození. V případě pochybností o účelu užívání se kupující informuje u prodávajícího. Kupující bere dále na vědomí, že sortiment zboží uveřejněný na webech uvedených v čl. 1.1. Obchodních podmínek, zejména pak v kategoriích Stolky, Stoly, Židle, Křesla, Pohovky a sedačky, Taburetky, Lavice, Postele, Regály a Věšáky, je primárně určený do obytných (nekomerčních) interiérů s běžnou zátěží užívání.

6.5. V případě dodávky zboží v rozloženém nebo částečně rozloženém stavu (dodávka v demontu) je kupující povinen provádět montáž pouze podle přiloženého (zpravidla obrazového) návodu k montáži, v pořadí a podle pokynů tam uvedených. V případě chybějícího návodu k montáži kupující ještě před zahájením montáže kontaktuje prodávajícího, a vyžádá si zaslání návodu. Prodávající tak musí učinit bez zbytečného odkladu. Prodávající nezodpovídá za poškození či chybnou funkci zboží zapříčiněnou nesprávným postupem montáže kupujícím, dodatečnou demontáží již smotovaných částí, příp. nedodržením pořadí postupu montáže uvedeném v montážním návodu.

6.6. Kupující bude při čištění a údržbě zakoupeného zboží používat vhodné čistícími prostředky určené na čištění a ošetřování interiérového nábytku, dřevěného nábytku (masiv), čalouněného nábytku (textil, kůže), plastů, lakovaných, chromovaných a nerezových povrchů. Zejména je povinen vyvarovat se používání čistících prostředků s abrazivním (brusným) účinkem, chemických látek narušujících povrch ošetřovaných materiálů, zabránit dlouhodobému kontaktu s tekutinami (např. vodou) a umístění v prostředí se zvýšenou vlhkostí vzduchu.

7. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení o přijetí objednávky potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

8. Termíny dodání

8.1. Zboží, které je v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem v ČR, bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno do 1-2 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny (v případě platby předem). V případě odeslání zboží přepravní společností trvá dodání 1 pracovní den od jeho odeslání. V případě odeslání zboží k osobnímu odběru na výdejní místo trvá dodání 1-2 pracovní dny od jeho odeslání.

8.2. Zboží, které v okamžiku uzavření kupní smlouvy není skladem v ČR, bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno na adresu kupující či na výdejní místo Zásilkovny v dodací lhůtě uvedené na detailu produktu. Tato dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny. V takovém případě bude prodávající kupujícího několik dní před plánovaným odesláním zboží telefonicky kontaktovat pro dohodnutí vhodného termínu doručení. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kupujícího zastihnout telefonicky a kupující nebude reagovat na e-mailové výzvy, prodávající zboží neodešle a jednostranně odstoupí od kupní smlouvy.

8.3. Objedná-li kupující v jedné objednávce více výrobků s různými termíny dodání, bude celá objednávka expedována najednou, tj. dle nejdelšího termínu dodání.

9. Dodání zboží - způsob dopravy

9.1. Doručení na adresu

Zboží bude doručeno některou ze smluvních přepravních společností prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Přepravní společnosti doručují zásilky za první uzamykatelné dveře. Kupující je předem informován o termínu doručení zásilky.

9.2. Osobní odběr ve skladu prodávajícího

Kupující si zboží osobně vyzvedne ve skladu prodávajícího. Podrobné instrukce k odběru obdrží kupující v e-mailové výzvě k odběru. Bez předchozí výzvy k odběru není možné zboží kupujícímu vydat! Zboží není možné při osobním odběru vybalovat a kontrolovat.

Adresa odběrného místa:
STARCON design, s.r.o.
Business centrum
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9
Česká republika

Provozní hodiny pro odběry: Po - Pá 9 - 17h

Více informací o fungování skladu na stránce Doprava zboží.

9.3. Osobní odběr ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

Kupující si zboží osobně vyzvedne ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu, které si zvolil při vyplňování objednávky. Až bude zboží na příslušném výdejním místě připraveno k osobnímu odběru, bude o tom kupující informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

9.4. Postup při přebírání zásilky

9.4.1. Postup při přebírání zásilky od řidiče přepravní společnosti

9.4.2. Postup při přebírání zásilky ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, sepíše kupující Zápis o škodě na formuláři, který si vyžádá od obsluhy. Následně kupující ihned kontaktuje prodávajícího, který mu podá instrukce, jak dále postupovat. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího.

9.5. Daňový doklad a dodací list

Faktura (daňový doklad) je současně dodacím listem a není součástí zásilky. Fakturu (daňový doklad) obdrží kupující e-mailem ve formátu PDF v den odeslání zásilky, tj. jeden pracovní den před plánovaným doručením. V případě osobního odběru obdrží kupující fakturu (daňový doklad) při přebírání zboží ve skladu prodávajícího.

9.6. Převod vlastnictví zboží mezi prodávajícím a kupujícím

K převodu vlastnictví zboží zakoupeného kupujícím od prodávajícího dochází okamžikem převzetí zásilky kupujícím (osobně, zmocněným zástupcem nebo od přepravní společnosti). Jestliže v okamžiku převzetí zboží není kupujícím zaplacená celá kupní cena (§ 2132 NOZ), zůstává zboží až do okamžiku úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Kupující však nese odpovědnost za škody způsobené nakládáním s cizím majetkem, a to až do okamžiku zaplacení celé kupní ceny. Prodávající  navíc může po kupujícím požadovat smluvní pokutu za opožděnou platbu, a to až do výše 1% denně z neuhrazené částky.

10. Ceny přepravy zboží

10.1. Cena za doručení na adresu

Hodnota objednávky Cena dopravy vč. DPH
do 1.000 Kč (826,45 Kč bez DPH) 99,- Kč
do 3.000 Kč (2479,34 Kč bez DPH) 139,- Kč
do 5.000 Kč (4132,23 Kč bez DPH) 169,- Kč
do 9.680 Kč (8000 Kč bez DPH) 369,- Kč
nad 9.680 Kč (8000 Kč bez DPH) ZDARMA

S konečnou cenou objednávky včetně všech poplatků za dopravu zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

10.2. Slevy na dopravu zboží

Pokud objednávka přesahuje hodnotu 8.000 Kč bez DPH, získá kupující dopravu zdarma a celá zásilka bude doručena na náklady prodávajícího.

10.3. Poplatek za doručení zboží k osobnímu odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

10.3.1. Zásilkovna

P.okud je celková hmotnost zásilky menší než 5 kg, činí poplatek za dopravu 75,- Kč vč. DPH. Za každých další 5 kg se účtuje dodatečný poplatek 65,- Kč vč. DPH.

10.3.2. DPD ParcelShop

Pokud je celková hmotnost zásilky menší než 20 kg, činí poplatek za dopravu 75,- Kč vč. DPH. Za každých dalších 20 kg se účtuje dodatečný poplatek 65,- Kč vč. DPH.

10.4. Poplatek za opakované doručování

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nebylo zboží doručeno (kupující nebyl opakovaně zastižen řidičem přepravní společnosti, kupující zásilku odmítl převzít apod.) a kupující si vyžádá opakované doručení, je kupující povinen uhradit poplatek za opakované doručení. Výše poplatku bude určena prodávajícím dle velikosti, hmotnosti a způsobu balení zásilky. Tento poplatek nejprve na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím kupující uhradí na účet prodávajícího a teprve poté bude zboží znovu odesláno.

10.5. Příplatek za dobírku

10.5.1. Příplatek za dobírku při doručení zboží na adresu kupujícího

V případě, že kupující kupní cenu neuhradil bankovním převodem nebo platební kartou předem (před odesláním zboží) a bude kupní cenu hradit hotově řidiči přepravní společnosti při doručování zásilky, uhradí kupující za tuto službu jednorázový poplatek v hodnotě 55,- Kč.

10.5.2. Příplatek za dobírku při doručení zboží k osobnímu odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShopu

V případě, že kupující kupní cenu neuhradil bankovním převodem nebo platební kartou předem a bude kupní cenu hradit hotově při osobním odběru ve výdejním místě, uhradí kupující za tuto službu jednorázový poplatek v hodnotě 15,- Kč (Zásilkovna) nebo 25,- Kč (DPD ParcelShop).

Výše uvedené ceny a poplatky jsou platné výhradně pro objednávky s adresou doručení v ČR.

11. Způsoby platby

11.1. Platba dobírkou

Platba v hotovosti při doručení zboží řidičem přepravní společnosti nebo při osobním odběru ve výdejním místě Zásilkovny / DPD ParcelShop. Platba dobírkou je možná v případě, že celková hodnota objednávky nepřesahuje hodnotu 20.000,- Kč.

11.2. Osobně na pobočce (hotově při převzetí)

Platba při osobním odběru zboží ve skladu prodávajícího. Platbu osobně při převzetí je možné uskutečnit hotovostí nebo platební kartou.

11.3. Platba předem

Úhrada celé kupní ceny před odesláním zboží nebo jeho připravením k osobnímu odběru. Platbu předem je možné uskutečnit převodním příkazem v bance, ON-LINE platební kartou nebo osobně v hotovosti/kartou v provozovně prodávajícího. Po uskutečnění úhrady obdrží kupující potvrzení o přijetí platby a od toho okamžiku počíná běžet dodací lhůta.

12. Práva z vadného plnění

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.3. Ustanovení uvedená v čl. 12.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

12.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. V případě prodeje zboží kupujícímu – spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Praha 9, Kostelecká 879/59, 196 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, nebo okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího obrazový či jiný audio-vizuální materiál, který prodávající prokazatelně uzná jako dostatečný podklad pro posouzení reklamace.

12.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího upravují obecně závazné právní předpisy a Reklamační řád prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

13.2. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je pod registrací přístupný kupujícímu.

13.3. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

13.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnosti ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

13.5. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

13.6. Pokud by byly obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím tímto zákonem.

13.7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem prodávajícího.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 18.11.2010. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Poslední aktualizace obchodních podmínek ze dne 25.5.2019.

Chcete nakoupit výhodně designový nábytek?
Vyzkoušejte web s Outletovými cenami!

UKÁZAT AKČNÍ NABÍDKY

Doprava zdarma platí na každou objednávku. Stále.
Od žárovky až po skříň, vše vám dovezeme za 0 Kč.

Nakupujte bez obav.
Všechno zboží můžete do měsíce vrátit!
Pouze pro stálé zákazníky (po zkušební době)

Nejvýhodnější cenové nabídky bývají rychle pryč.
Od nás dostanete avízo ještě před začátkem akce.

Vážíme si stálých zákazníků. A myslíme na ně.
Chcete dostávat nabídky pro VIP klientelu?

Exkluzivní nákup pouze pro členy DESIGN GENIUS.
Každý týden nové nabídky.

Prvních 30 dní služby je zdarma. Pro aktivaci je nutné mít založený klienský účet na webu (registrovat se).
Službu lze kdykoliv zrušit. Zkušební dobu nelze opakovat.

JIž mám DesignGenius Nemám zájem Vyzkoušet na 30 dní zdarma